VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

1. Společná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a obchodní spolupráci mezi stranami kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé a jsou resp. budou nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy.

Pokud bude konkrétní kupní smlouva obsahovat ujednání odlišné od ujednání uvedeného v těchto VOP, má takové ujednání konkrétní kupní smlouvy přednost před ujednáním uvedeným v těchto VOP s tím, že však ostatní ujednání a části těchto VOP nebudou těmito případnými smluvními ujednáními dotčena. Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na adrese Tiskařská 4, Praha 10, 108 00 nebo na jeho internetových stránkách.

• www.moris-distribution.cz

1.2 Prodávajícím je společnost MORIS design s.r.o., se sídlem Pod Stárkou 33, 140 00 - Praha 4, IČO: 27218228, DIČ: CZ27218228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105289. Prodávající je plátcem DPH. Adresa prodávajícího pro účely běžného obchodního styku je: MORIS distribution, divize společnosti MORIS design s.r.o., Tiskařská 4, Praha 10, 108 00.

1.3 Kupujícím je předně fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem tj. osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, zapsaná v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona. Kupujícími dále jsou Česká republika prostřednictvím příslušné organizační složky státu, územní samosprávné celky, městské části a obvody územně členěných statutárních měst a jimi zřízená a provozovaná školská zařízení a školy, a dále školy a školská zařízení zřízená a provozovaná neveřejnými provozovateli. Pro odstranění pochybností tyto VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi prodávajícím a jinými fyzickými osobami, které jsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ve spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4 Zbožím jsou veškeré výrobky a produkty nabízené k prodeji prodávajícím, prostřednictvím jeho divize MORIS distribution.

2. Obecné informace pro objednávky, dotazy a reklamace

2.1 Prodávající je výhradním distributorem výrobků a produktů značek Lifesaver, Goal Zero, Ledlenser,
Leatherman, Solidline a Wiley X pro Českou a Slovenskou republiku.

Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím mu nevzniknou žádná oprávnění nebo nároky na používání, užití k obchodní prezentaci, ve svých referencích, při PR a dalších obdobných aktivitách, na kopírování, na vytváření napodobenin, ani na registraci obchodní firmy prodávajícího a jeho smluvních partnerů, ani žádného loga, žádné registrované ochranné známky či

jiného chráněného označení, ani jiného předmětu ochrany práva duševního vlastnictví, ani jiného obchodního označení používaných prodávajícím a/nebo smluvními partnery prodávajícího včetně všech značek, jejichž je či bude prodávající výhradním distributorem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn používat informace o spolupráci s kupujícím při své prezentaci, referencích, PR aktivitách apod.

2.2 Kontakty na prodávajícího za účelem vyřízení reklamací a objednávek jsou následující:

Objednávky: distribuce@moris.cz, tel.: +420 737 028 186

Reklamace: reklamace@moris.cz, tel.: +420 737 028 186

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující je oprávněn učinit objednávku výlučně prostřednictvím B2B sekce na www.moris-distribution.cz nebo www.moris-distribution.sk, pokud nebude v konkrétní kupní smlouvě písemně sjednáno jinak. Kupující učiněním elektronické objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil a dále potvrzuje, že akceptuje v plném rozsahu tyto VOP pro dodávky zboží od prodávajícího. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

3.2 Kupující je od okamžiku učinění objednávky jejím obsahem vázán a v plném rozsahu odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v objednávce, a to mj. i včetně svých kontaktních údajů. Nebude-li objednávka obsahovat všechny potřebné údaje, prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky kupující akceptuje kupní cenu zboží, jakož i cenu balného a cenu dopravy do místa dodání zboží. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neuplatní.

3.3 Prodávající dodá zboží na základě písemně uzavřené rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy nebo na základě elektronické objednávky učiněné prostřednictvím B2B sekce. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

3.4 Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen „zboží“). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje,

obsažené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, v prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a SR.

3.5 Místem plnění je provozovna prodávajícího umístěná na adrese:

MORIS distribution, divize společnosti MORIS design s.r.o., Tiskařská 4, Praha 10, 108 00.

3.6 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může, dle svého uvážení, v jednotlivém, zejména v cenově náročnějším případu a podle aktuální situace podmínit vznik kupní smlouvy potvrzením objednávky nebo přímo vyžadovat uzavření písemné kupní smlouvy.

3.7 Kupující uzavřením příslušné kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1764 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3.8 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, nikoliv telefonicky, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě autorizovat nebo z jakéhokoliv jiného důvodu v prodávajícím stanovené lhůtě takovou objednávku neautorizuje, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva na jejím základě nevznikne.

3.9 Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat či odmítnout objednávku zejména z důvodu, že:

ji učinila osoba nebo zástupce osoby, která v minulosti porušila své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s prodávajícím, a/nebo subjekt kapitálově či osobně s takovou osobou propojený;

realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou prodávajícího;

realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku;

objednávané zboží se již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno.

Prodávající o neakceptaci resp. o odmítnutí objednávky kupujícího vhodným způsobem vyrozumí. Pokud nebyla objednávka prodávajícím akceptována a pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů ode dne, kdy se prodávající rozhodl příslušnou objednávku kupujícího neakceptovat. Uvedená lhůta se považuje za zachovanou, bude-li v této lhůtě prodávajícím zadán příkaz k úhradě nebo odeslána poštovní poukázka takové příslušné částky.

3.10 Dlouhodobí zákazníci – kupující, s nimiž prodávající uzavřel písemně rámcovou kupní smlouvu a kteří své závazky uvedené v takové rámcové smlouvě řádně a včas plní, požívají výhod sjednaných při podepisování této rámcové kupní smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

4. Kupní cena

4.1 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného zboží v aktuálním ceníku platném k okamžiku učinění objednávky. Kupní cena zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. Nabídkové ceny dle aktuálních ceníků prodávajícího jsou platné ke dni učinění objednávky. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.

Prodávající je oprávněn kdykoliv, bez uvedení důvodu, a dle svého uvážení měnit výše konkrétních cen příslušného zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny cen, zejména v případě změny měnových kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceníky jsou neveřejné a jsou zasílány prodávajícím na základě žádosti. Kupující je povinen se bezprostředně před učiněním každé své objednávky řádně a úplně seznámit s příslušnou cenou jím objednávaného zboží dle aktuálního platného ceníku s tím, že učiněním každé své objednávky pak takovou příslušnou cenu jím objednávaného zboží kupující akceptuje, a to včetně ceny případného příslušného dopravného a balného ve výši uvedené v aktuálním platném ceníku.

4.2 Kupní cena bude považována za zaplacenou až připsáním částky odpovídající celé výši kupní ceny včetně příslušné DPH za samostatnou část dodávky ve prospěch účtu prodávajícího. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z celkové výše včas nezaplacené kupní ceny ve výši 0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení s tím, že prodávající je oprávněn domáhat se vůči kupujícímu náhrady škody způsobené prodávajícímu takovým prodlením kupujícího, jakož i náhrady škody přesahující uvedenou smluvní pokutu, a to i po zániku příslušné kupní smlouvy.

4.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Pokud však byla kupní cena v plné výši zaplacena kupujícím před dodáním zboží, přechází vlastnické právo na kupujícího okamžikem převzetí objednaného zboží.

4.4 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím předem písemně dohodnuto jinak.

4.5 Prodávající má právo ke kupní ceně připočítat dopravné a balné ve výši uvedené v aktuálním platném ceníku.

4.6 V souladu s §21 odst. 2 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se při prodeji zboží podle kupní smlouvy zdanitelné plnění považuje uskutečněné dnem dodání zboží.

4.7 Kupní cena je kupujícím hrazena na základě příslušného daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím, kterážto faktura bude přibalena k dodávanému zboží a současně bude kupujícímu zaslána elektronicky na jím v objednávce uvedenou e-mailovou adresu. Příslušnou fakturu si kupující bude moci dále vygenerovat i na svém uživatelském účtu případně kupujícím zřízeném na výše uvedených webových stránkách prodávajícího. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení stanovit, že kupující bude moci kupní cenu včetně ceny balného a ceny dopravy uhradit jednorázově v hotovosti při dodání resp. převzetí zboží tzv. na dobírku k rukám oprávněného pracovníka smluvního dopravce prodávajícího.

5. Podmínky dodání

5.1 Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží do místa dodání uvedeného kupujícím v příslušné objednávce.

5.2 Standardní předpokládaná dodací lhůta činí nejvýše 3 pracovní dny od předání zásilky dopravci. Kupující je dodané zboží povinen převzít v příslušném místě dodání a současně je povinen převzetí dodaného zboží řádně písemně potvrdit pracovníku příslušného dopravce na příslušných dokumentech vlastnoručním podpisem svým nebo jím zmocněné osoby. Případné prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží nemá vliv na splnění závazku prodávajícího takové zboží kupujícímu dodat. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad veškeré takové závady neprodleně písemně oznámit pracovníku dopravce a současně prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@moris.cz.

5.3 Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího v plném rozsahu nebezpečí vzniku škody na takovém zboží.

5.4 Zboží je doručováno kupujícímu výhradně smluvním dopravcem prodávajícího. Osobní odběr není možný.

5.5 V případě nezastižení kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného dopravce. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného zboží, je kupující povinen prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle aktuálního ceníku příslušného dopravce. Takové vícenáklady tedy mohou být kupujícímu účtovány dodatečně.

5.6 K dodávanému zboží bude přibalena i příslušná faktura s náležitostmi stanovenými právními předpisy.

5.7 Prodávající je oprávněn odmítnout dodat resp. předat zboží kupujícímu, pokud nebudou v plné výši uhrazeny kupní cena a/nebo cena balného a/nebo cena dopravy.

6. Záruka na zboží

6.1 Záruka na zboží se liší podle výrobce.

Značka Leatherman poskytuje na zboží záruku v délce 25 let.

Značka Ledlenser poskytuje na své zboží (pouze svítilny) záruku v délce 2 roky a v případě registrace produktu na stránkách www.ledlenser.cz nebo www.ledlenser.com se záruka prodlužuje na 7 let.

Značka Lifesaver poskytuje záruku 2 roky.

Značka Wiley X poskytuje na své zboží záruku v délce 2 roky a v případě registrace produktu na stránkách www.styleandsafety.cz se záruka prodlužuje na celou dobu životnosti produktu.

Značka Goal Zero poskytuje záruku 2 roky.

Výjimku tvoří baterie, na které je poskytována záruka 6 měsíců.

6.2 Záruka na příslušenství a doplňky k všem značkám (pouzdra, bity, signální kužely, kabely, ohřevy atd.) je poskytována po dobu 24 měsíců.

6.3 Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na vady z výroby. U mechanického poškození je reklamace uznána pouze po uskutečnění odborného přezkumu servisním technikem prodávajícího.

6.4 Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením či běžným opotřebením, jakož i vady způsobené kupujícím a/nebo třetími osobami.

6.5 Prodávající poskytuje pouze záruku za úplnost dodávky konkrétního zboží a dále pouze záruku za jakost konkrétního zboží. Záruku za jakost konkrétního zboží prodávající poskytuje v souladu s platnou legislativou pouze na dobu 24 měsíců ode dne splnění jeho závazku dodat konkrétní zboží kupujícímu.

6.6 Kupující bere na vědomí, že pokud konkrétní výrobce poskytuje u konkrétního zboží záruku za jakost delší než výše uvedených 24 měsíců, není prodávající povinen zajistit uspokojení nároku kupujícího z odpovědnosti za případné vady konkrétního zboží, které kupující řádně a včas reklamoval u prodávajícího právě v období následujícím po uplynutí prvních 24 měsíců ode dne splnění jeho závazku dodat konkrétní zboží kupujícímu. V takovém případě je pouze na výlučném uvážení prodávajícího, zda u konkrétního výrobce zajistí odstranění takto kupujícím reklamovaných případných vad konkrétního zboží.

6.7 Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží.

6.8 Prodávající poskytuje pouze záruku za jakost a úplnost dodávky. Kupující je povinen při převzetí dodaného zboží provést řádnou a úplnou prohlídku jakosti a úplnosti dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady spočívající v nedodržení jakosti a/nebo v neúplnosti dodávky, musí tyto případné vady reklamovat vždy písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 3.5 a současně prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího reklamace@moris.cz, a to neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, to vše vždy prostřednictvím reklamačního listu uvedeného v čl. 6.10.

6.9 Zjistí-li kupující v průběhu příslušné záruční doby vady zboží, na něž se vztahuje konkrétní záruka uvedená v čl. 6.1 až 6.6. ,musí tyto případné vady reklamovat vždy písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 3.5 a současně prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího reklamace@moris.cz, a to neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od po jejich zjištění, to vše vždy prostřednictvím reklamačního listu uvedeného v čl. 6.10.

6.10 Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, kontaktní údaje a návrh na vyřízení reklamace. Další možností je vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách. Prodávající je povinen vyjádřit se k

reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Způsob, jakým bude oprávněná reklamace kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje prodávající.

6.11 Pokud bude prodávajícím zjištěno, že konkrétní dodané zboží skutečně má vady, vznikne kupujícímu pouze a výlučně nárok na odstranění vady dodáním náhradního (výměnu) zboží nebo části zboží, na kterou se vztahuje kupujícím uplatněné právo ze záruky, prodávajícím. Kupující je povinen nejdříve vrátit prodávajícímu veškeré zboží, které je předmětem výměny, a poté prodávající

uskuteční výměnu zboží dodáním náhradního zboží. Pokud však konkrétní dodané zboží má vady spočívající v neúplnosti dodávky, vznikne kupujícímu nárok na dodání chybějícího zboží nebo jeho části prodávajícím. Vzhledem k povaze zboží se výslovně vylučuje vznik jiných smluvních a/nebo zákonných nároků kupujícího vůči prodávajícímu na odstranění případných vad zboží, než vznik nároků uvedených v tomto čl. 6.11.

6.12 Kupující je povinen prodávajícímu prokázat, že se jedná o zboží skutečně zakoupené u prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány řádně a včas ve stanovené lhůtě.

6.13 V případě, že kupující nesplní kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. 6.6 až čl. 6.12 nárok kupujícího vůči prodávajícímu z případných vad zboží zanikne.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující je oprávněn od příslušné konkrétní kupní smlouvy odstoupit pouze a výlučně v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním objednaného zboží do místa dodání a následky takového prodlení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů následujících po uplynutí původní dodací lhůty.

7.2 Prodávající je předně oprávněn od příslušné konkrétní kupní smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, ke kterým došlo v mezidobí od akceptace objednávky do okamžiku, kdy mělo být objednané zboží odesláno kupujícímu. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části, jakož i v případě prodlení kupujícího s převzetím dodaného zboží.

7.3 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

7.4 Odstoupit může kupující i prodávající tak, že tuto skutečnost oznámí druhé smluvní straně, a to elektronicky na e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla druhé smluvní strany zapsaného v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle na své náklady zboží zpět do provozovny prodávajícího uvedené v čl. 3.5, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení oznámení jedné smluvní strany o odstoupení od příslušné konkrétní kupní smlouvy druhé smluvní straně. Prodávající poté bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen v plné výši uhradit prodávajícímu zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a nahradit vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dnů po vrácení zboží.

8. Územní omezení kupujícího pro nabízení zboží k dalšímu prodeji a pro jeho další prodej

8.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající je výlučným majitelem příslušné výhradní licence a výlučným vykonavatelem veškerých práv k duševnímu vlastnictví, a to zejména práv k autorským dílům, práv k průmyslovému vlastnictví, jakož i dalších práv duševního vlastnictví týkajících se předmětného zboží, jeho označení, loga jeho výrobce a jiných chráněných označení atd., to vše pro území České republiky a pro území Slovenské republiky.

8.2 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a dále vzhledem k tomu, že prodávající je výhradním distributorem výrobků a produktů značek Lifesaver, Goal Zero, Ledlenser, Leatherman, a Wiley X pro území České republiky a pro území Slovenské republiky, zavazuje se kupující sám a/nebo prostřednictvím třetích subjektů nabízet k dalšímu prodeji a/nebo dále prodávat zboží dodané kupujícímu prodávajícím na základě příslušné konkrétní kupní smlouvy pouze a výlučně subjektům, které mají sídlo či místo podnikání zapsané v obchodním rejstříku České republiky a/nebo v obchodním registru Slovenské republiky nebo v jiném oficiálním veřejném rejstříku vedeném příslušnými státními orgány České republiky a Slovenské republiky a současně zajistit, aby další prodej předmětného zboží byl uskutečněn výlučně a pouze na území České republiky a/nebo na území Slovenské republiky, to vše i po zániku příslušné konkrétní kupní smlouvy.

8.3 Kupující se dále zavazuje zdržet se sám a/nebo prostřednictvím třetích subjektů nabízení k dalšímu prodeji a/nebo uskutečňování dalšího prodeje zboží dodaného kupujícímu prodávajícím na základě příslušné konkrétní kupní smlouvy jiným subjektům, než které mají sídlo či místo podnikání zapsané v obchodním rejstříku České republiky a/nebo v obchodním registru Slovenské republiky nebo v jiném oficiálním veřejném rejstříku vedeném příslušnými státními orgány České republiky a Slovenské republiky a současně zdržet se toho, aby další prodej předmětného zboží byl uskutečněn mimo území České republiky a/nebo mimo území Slovenské republiky, a to včetně nabízení k dalšímu prodeji a/nebo uskutečňování dalšího prodeje tohoto zboží prostřednictvím třetích platforem provozovaných zejména internetovými obchody (např. Amazon.com atd.), to vše i po zániku příslušné konkrétní kupní smlouvy.

8.4 Kupující se dále zavazuje zajistit řádné plnění všech závazků výše uvedených v tomto čl. 8. i u všech svých obchodních partnerů, kterými bude předmětné zboží dále nabízeno k dalšímu prodeji a/nebo dále prodáváno dalším subjektům.

8.5 Pokud kupující poruší kterýkoliv ze svých závazků výše uvedených v tomto čl. 8., je prodávající oprávněn dle svého výlučného rozhodnutí jednostranně:

- buď kupujícímu zvýšit kupní cenu příslušného konkrétního zboží, resp. snížit příslušnou obchodní slevu z kupní ceny takového poskytnutou kupujícímu v rozsahu dle uvážení prodávajícího, a to i se zpětnou účinností;

- a/nebo odstoupit od příslušné konkrétní kupní smlouvy písemným oznámením doručeným kupujícímu s účinností od doručení uvedeného písemného oznámení kupujícímu s tím, že v případě takového zániku příslušné konkrétní kupní smlouvy se její zánik nedotýká případných nároků na zaplacení smluvních pokut a nároků na náhradu škody způsobených porušením uvedených smluvních povinností kupujícím.

8.6 Pokud kupující poruší kterýkoliv ze svých závazků výše uvedených v tomto čl. 8., je dále vůči prodávajícímu v plném rozsahu odpovědný za porušení příslušných práv k duševnímu vlastnictví týkajících se předmětného zboží, blíže uvedených v tomto čl. 8., s tím, že v takovém případě je kupující povinen v plném rozsahu uspokojit veškeré nároky prodávajícího vyplývající z takového porušení, včetně nároku na vydání bezdůvodného obohacení a/nebo nároku na náhradu veškeré škody, a neprodleně splnit veškeré své povinnosti vyplývající z takového porušení způsobem a ve lhůtách stanovených prodávajícím.

9. Cookies

9.1 Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Příští návštěva webových stránek prodávajícího tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie dále slouží ke sledování návštěvnosti na webových stránkách prodávajícího. Kupující používáním webových stránek prodávajícího uděluje svůj souhlas se zpracováním cookies prodávajícím za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných prodávajícím. Kupující je však kdykoliv oprávněn odmítnout uvedené zpracovávání cookies prodávajícím, a to např. nastavením funkce anonymního prohlížení ve svém internetovém prohlížeči. Taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování webových stránek prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů – GDPR

10.1 Kující bere na vědomí, že prodávající v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje o kupujícím získané prodávajícím při uzavírání a plnění příslušné kupní smlouvy a v souvislosti s uvedeným.

10.2 Prodávající veškeré údaje získané od kupujícího užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují subjekty zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje o kupujícím předávány v minimálním rozsahu, který je potřebný pro bezproblémové vyřízení objednávky kupujícího. Pokud by mělo dojít k předání osobních údajů o kupujícím jinému subjektu, bude prodávající kupujícího o tom předem informovat s uvedeným označení takového subjektu a s uvedením účelu, proč budou osobní údaje takového třetímu subjektu předávány.

10.3 Kupující uskutečněním objednávky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, aby prodávající zpracovával, shromažďoval, poskytoval a využíval osobní údaje o kupujícím k obchodním a marketingovým účelům. Souhlas je udělován dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

10.4 Kupující uskutečněním objednávky tedy uděluje až do odvolání, prodávajícímu jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby prodávající zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje kupujícího, to vše v nezbytném rozsahu pro obchodní a marketingové účely. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, adresa sídla, doručovací adresa, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

10.5 Uvedený souhlas je kupujícím udělován dobrovolně na dobu trvání obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím a dále na dobu 5 let po ukončení uvedené obchodní spolupráce s tím, že po tuto dobu je prodávající oprávněn uvedené osobní údaje uchovávat.

10.6 Kupující je oprávněn svůj uvedený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů kupujícího před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem prodávajícímu uložené povinnosti týkající se zpracování uvedených osobních údajů.

10.7 Za podmínek stanovených v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených má kupující právo požadovat od prodávajícího přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost uvedených osobních údajů. Veškeré žádosti ohledně zpracování osobních údajů zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího distribuce@moris.cz.

10.8 Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10.9 Pokud není výše v tomto čl. 10 uvedeno jinak, řídí se ochrana osobních údajů ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti Moris design s.r.o. uveřejněných zde: www.moris-distribution.cz

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně v přiměřeném rozsahu měnit nebo doplňovat a takovou změnu oznámit kupujícímu zveřejněním na webových stránkách prodávajícího uvedených v čl. 1.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí vždy zněním VOP účinným k okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva, má kupující právo změnu VOP, ke které došlo po dobu trvání rámcové kupní smlouvy, odmítnout a takovou rámcovou kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou jednoho kalendářního měsíce ode dne doručení takové výpovědi prodávajícímu. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně VOP, platí, že se změnou souhlasí.

11.2 Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP řádně a úplně seznámil a dále potvrzuje, že bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně předem

dohodnuto jinak.

11.3 Kupující prohlašuje a zavazuje se zajistit, že veškeré úkony a právní jednání týkající se plnění jeho závazků uvedených v konkrétní kupní smlouvě a v těchto VOP, a dále veškeré úkony a právní jednání, jejichž předmětem bude uplatnění právního nároku kupujícího vůči prodávajícímu, budou učiněny osobami oprávněnými jménem nebo v zastoupení kupujícího takový příslušný úkon nebo takové příslušné právní jednání učinit.

11.4 Záležitosti neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.4 Každá konkrétní kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřeby kupujícího znění smlouvy v cizím jazyce, platí, že v případě sporu o výklad jednotlivých ujednání a pojmů uvedených v příslušné konkrétní kupní smlouvě a v těchto VOP, má přednost a platí výklad takových jednotlivých ujednání a pojmů v českém jazyce.

11.5 Veškeré právní vztahy založené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky. Případné spory vzniklé na základě takových smluv o dílo se zavazují prodávající a kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2021

Divize Distribution | Naše značky Ledlenser, Leatherman, Wiley X, GoalZero, Lifesaver
Copyright © 2024 MORIS design s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů